اون داداشم که باندانا بسته به صورتش گنگ شت زاخا that’s my nigger #مهسا_امینی

اون داداشم که باندانا بسته به صورتش گنگ شت زاخا that’s my nigger
#مهسا_امینی

Share