کسی که از خدای جون داده نترسد، از بنده کون داده هم نمی ترسد Those who have no fear of God, don’t have any fear of his men (the faggots), too. — Sadegh Hedayat, In a letter to Shahid Nouraei in 1947. #IranRevolution #OpIran #مهسا_امینی pic.twitter.com/oda8KUNR1O

کسی که از خدای جون داده نترسد، از بنده کون داده هم نمی ترسد

Those who have no fear of God, don’t have any fear of his men (the faggots), too.
— Sadegh Hedayat, In a letter to Shahid Nouraei in 1947.

#IranRevolution #OpIran #مهسا_امینی pic.twitter.com/oda8KUNR1O

Share