@ShreyashdoobZ @ARandom91781800 Vashundra is maratha, Rajus don’t like her Modi tujhse ver nhi vashundra Teri khair nhi nara unka he diya hua h

@ShreyashdoobZ @ARandom91781800 Vashundra is maratha,
Rajus don’t like her
Modi tujhse ver nhi vashundra Teri khair nhi nara unka he diya hua h

Share