Soon as you don’t buy a broke bitch nun she go screaming you broke 😭 bitch I’m up, tell yo faggot ass boyfriend to tap in 😭💳

Soon as you don’t buy a broke bitch nun she go screaming you broke 😭 bitch I’m up, tell yo faggot ass boyfriend to tap in 😭💳

Share